top of page
slide12_800px.jpg

Przygotowanie
do GCSE

Egzamin GCSE z języka polskiego w Wielkiej Brytanii

Język polski jest zaliczany do języków mniejszościowych i uczniowie mogą zdawać go na  egzaminie GCSE obok innych języków (np. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego).  Wyniki z egzaminu z języka polskiego tratowane są na równi z innymi wynikami, które uczeń  otrzyma z pozostałych, zdawanych przez niego egzaminów na poziomie GCSE.  

Bardzo często egzamin GCSE mylnie porównuje się do dawnego egzaminu gimnazjalnego  (obecnie egzaminu ósmoklasisty), który jest nam znany z polskiego systemu oświaty.  Egzamin GCSE z języka polskiego nie ma jednak swojego dokładnego odpowiednika w  Polsce. Jest to natomiast egzamin o dużej wartości, uznawany i liczący się na rynku pracy.  

Dobre przygotowanie do egzaminu GCSE z języka polskiego na pewno ułatwi uczniowi  zdawanie kolejnego egzaminu z języka polskiego, tym razem na poziomie A-level. Z kolei  dobrze zdany egzamin na poziomie A-level (poziom egzaminu maturalnego zdawanego w  Polsce z języków obcych) może skutkować przyznaniem dodatkowych punktów w rekrutacji  na studia na terenie Wielkiej Brytanii. 

Gdzie i kiedy zdawać egzamin? 

Egzaminy GCSE z języka polskiego można zdawać w akredytowanych centrach  egzaminacyjnych, czyli takich, które zarejestrowane są w odpowiedniej komisji (w przypadku  Anglii jest to komisja AQA). Takim centrum egzaminacyjnym jest każda szkoła działająca w  brytyjskim systemie oświaty.  

Do egzaminów GCSE młodzież przystępuję najczęściej między 14. a 16. rokiem życia,  zazwyczaj w klasie 11. Zdarza się, że egzamin z języka polskiego uczniowie mogą zdawać  nieco wcześniej, na przykład w klasie 9 lub 10. Wszystko zależy jednak od szkoły (centrum  egzaminacyjnego), w której uczeń będzie zdawał egzamin. Chęć zdawania egzaminu GCSE z  języka polskiego uczeń powinien zgłosić w swojej szkole systemowej (czyli w tej, do której  uczęszcza od poniedziałku do piątku) najlepiej na początku roku szkolnego w departamencie  odpowiedzialnym za naukę języków obcych. Jeśli szkoła brytyjska odmówi możliwości  organizacji egzaminu GCSE z języka polskiego, wtedy uczeń może poszukać centrum  egzaminacyjnego, które przyjmuje prywatnych kandydatów (private candidates). 

Egzaminy GCSE organizowane są każdego roku w maju i czerwcu. 

 
Specyfikacja, czyli jak wygląda egzamin? 

Egzamin GCSE z języka polskiego można zdawać na dwóch poziomach: Poziom podstawowy (Foundation Tier) 

Poziom rozszerzony (Higher Tier) 

Na egzaminie obowiązuje skala ocen: 1-9 (1 to ocena najniższa, a 9 to ocena najwyższa; U oznacza brak klasyfikacji).  

 

Egzamin na każdym poziomie składa się z czterech części:

Speaking (Mówienie)

Ten egzamin składa się z trzech części:  

 1. Odegranie scenki (Role-Play). 

 2. Fotografia (Photo Card) – opis zdjęcia oraz odpowiedź na cztery pytania dotyczące  fotografii. 

 3. Rozmowa ogólna (General Conversation), podczas której poruszane są dwa tematy.  Jeden z tych tematów wybiera i zgłasza uczeń (może się do niego wcześniej  przygotować). 

 

Listening (Słuchanie)

Egzamin sprawdzający umiejętność słuchania ze zrozumieniem  podzielono na dwie części: pytania i odpowiedzi w języku angielskim (Section A) oraz  pytania i odpowiedzi w języku polskim (Section B).  

 

Reading (Czytanie)

Obejmuje trzy części: pytania i odpowiedzi w języku angielskim  (Section A), pytania i odpowiedzi w języku polskim (Section B) oraz tłumaczenie tekstu z  języka polskiego na język angielski (Section C). 

 

Writing (Pisanie)  

Egzamin na poziomie podstawowym ma cztery pytania.  

 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące załączonej fotografii. 

 2. Odpowiedzi na cztery pytania (łącznie na ok. 40 słów). 

 3. Tłumaczenie pięciu zdań z języka angielskiego na język polski.  

 4. Wypracowanie (np. list, e-mail, blog) na ok. 90 słów. Zdający ma 2 tematy do  wyboru.  

 

Egzamin na poziomie rozszerzonym obejmuje trzy pytania: 

 1. Krótkie wypracowanie na ok. 90 słów.

 2. Drugie wypracowanie, bardziej otwarte (np. artykuł) na ok. 150 słów.

 3. Tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język polski na około 50 słów.  

 
Program nauczania, czyli co uczeń powinien umieć, aby zdać egzamin z języka polskiego  na poziomie GCSE  

Przewiduje się, że kurs przygotowujący do egzaminu GCSE powinien trwać dwa lata. Od  uczniów nie wymaga się znajomości konkretnych tekstów literackich (lektur), jednak ich  niewielkie fragmenty mogą się pojawić na egzaminie.  

 

Treści nauczania obejmują trzy kręgi tematyczne: 

 1. Kultura i tożsamość (np. ja i moja rodzina; święta i tradycje w Polsce; technologia w  życiu codziennym); 

 2. Edukacja i zatrudnienie obecnie i w przyszłości (np. moja edukacja; wybory  zawodowe i praca; edukacja po 16 roku życia); 

 3. Lokalne, międzynarodowe oraz światowe obszary zainteresowań (np. problemy  społeczne; problemy światowe; dom, miasto, sąsiedztwo, region; podróże i turystyka).

 

Na każdym z poziomów (podstawowym i rozszerzonym) obowiązuje lista słownictwa oraz  zagadnień gramatycznych, które powinien opanować każdy uczeń przystępujący do  egzaminu.  

Czy warto zdawać egzamin na poziomie GCSE z języka polskiego? 

Warto. Znajomość dodatkowego języka jest ogromną wartością, cenioną w wielu profesjach.  Wynik z egzaminu na poziomie GCSE przydaje się nie tylko na brytyjskim rynku pracy  (wyniki egzaminów GCSE podaje się np. w listach motywacyjnych podczas ubiegania się o  pracę), ale także w sytuacji, kiedy rodzina ucznia zdecyduje się na powrót do Polski. Szkoła  w Polsce może potraktować wynik z egzaminu GCSE jako cenną informację, poświadczającą  poziom znajomości przez ucznia języka polskiego w mowie i piśmie, a także poziom  opanowania przez niego pozostałych umiejętności – czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

Więcej informacji na temat egzaminu oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne można  znaleźć na stronie internetowej komisji egzaminacyjnej AQA: kliknij tutaj>>

TERMINARZ ZAJĘĆ

 

Z terminarzem zajęć mogą Państwo zapoznać się na stronie: kliknij tutaj>>

 
CENNIK
Koszt rocznego przygotowania do egzaminu to £300. W przypadku gdy rodzeństwo uczestniczy w zajęciach Akademii Polskiej dziecku przysługuje odpowiednia zniżka (Pierwsze dziecko: £300, drugie dziecko: £220, trzecie i każde kolejne bez opłat). Pierwsza rata płatna w dniu zapisu, druga do dnia 2 września. W celu zapisania dziecka i opłacenia rat prosimy o skorzystanie z poniższych linków:

Logo Akademii Polskiej w Gloucester
bottom of page